Saturday, October 31, 2009

20091027 Đất Việt Tên Tầu_Mất Đất 02

Dưới đây là khu vực tam giác Hoành Mô, Đồng Văn và DongSha_DongSha chính là Hoành Mô củ của hai năm về trước.
Như thế khi chính quyền thái thú Hà Nội di dời Ải Hoành Mô sâu vào trong nội địa Việt-Nam đã có chủ đích rõ ràng là dâng đất cho giặc Hán phương Bắc.
Chính vì thế mà rợ Hán phươg Bắc đã yêu cầu Google Earth xác định địa danh Hán ngữ trên lãnh thổ Việt-Nam trong vùng Hoành Mô?
Các vị luật sư về Công Pháp Quốc Tế trong nước của Việt-Nam sẽ làm gì để bảo vệ biên cương lãnh thổ?
Các cộng đồng ngưới Việt tị nạn tại hải ngoại trên thế giới sẽ làm gì để bảo vệ biên cương lãnh thổ?
Công dân Việt-Nam trong và ngoài nước sẽ phải làm gì để bảo vệ cương thổ Việt-Nam?
Điều nầy thời gian sẽ trả lời.


Tọa độ các địa danh tên Tầu

DongSha 21°36'43.03"N 107°30'12.68"E
Nahuai 21°36'43.98"N 107°30'30.04"E
Guozhou 21°37'0.68"N 107°30'59.80"E
Hoành Mô 21°35'43.57"N 107°29'18.32"E
Đồng Văn 21°35'14.85"N 107°32'32.80"E
Potou 21°35'28.95"N 107°31'39.02"E
Shijie 21°35'26.48"N 107°31'45.67"E
Baobo 21°35'35.91"N 107°31'14.40"E
Linghuai 21°36'11.40"N 107°30'54.67"E
Shanbian 21°35'52.75"N 107°31'51.33"E
Baoren 21°35'43.53"N 107°31'40.73"E
Kunmincun 21°35'43.82"N 107°31'23.90"E
Baoding 21°35'51.54"N 107°30'59.16"E
Dongfeng 21°35'54.83"N 107°30'53.79"E
Beiguang 21°35'54.80"N 107°31'11.01"E
Lingdun 21°36'1.32"N 107°31'39.28"E
Xinfeng 21°36'14.53"N 107°31'50.59"E
Wanjiao 21°36'32.18"N 107°31'47.01"E
Dieshui 21°36'26.43"N 107°31'25.84"E
Xinjian 21°36'20.01"N 107°31'11.08"E
Huada 21°36'13.12"N 107°30'38.51"E
Valley Gu 21°36'13.44"N 107°31'9.50"E
Lengdong 21°36'21.06"N 107°30'35.23"E
Pinggun 21°36'28.31"N 107°30'12.44"E
Nasha 21°36'9.17"N 107°29'59.30"E
Chaoyang 21°36'47.74"N 107°31'28.68"E
Bandiancun 21°36'51.34"N 107°31'46.80"E
Xinweitou 21°36'45.54"N 107°30'53.96"E
Banpeng 21°36'42.08"N 107°31'32.88"E
Xinwei 21°36'40.95"N 107°30'55.21"E
Bao Gate 21°36'53.90"N 107°32'16.13"E
Liguan 21°36'45.97"N 107°32'11.72"E
Lumian 21°37'2.23"N 107°33'16.11"E
Banxingcun 21°36'48.50"N 107°33'21.39"E
Banxing 21°36'50.38"N 107°33'33.71"E
Dacun 21°36'37.93"N 107°33'21.15"E
Mijipai 21°36'44.92"N 107°33'3.93"E
Xiangche 21°36'41.22"N 107°34'3.78"E
Banding 21°36'42.48"N 107°34'38.31"E
Naluo 21°36'39.54"N 107°35'22.70"E

No comments:

Post a Comment