Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 44

Hệ thống phi đạn nguyên tử của TC đang đe dọa thế giới.


No comments:

Post a Comment