Thursday, October 1, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 01

Ngày 26 tháng 09 năm 2009 cơn bảo thứ 17 biến thành bảo Ketsana.
20090926 ThoiTietVN 17 Retsana

No comments:

Post a Comment