Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 11

Toàn khu điều hành HAARP của TC tại Nam cực.
69° 22' 29.32" S 76° 22' 19.11" E


No comments:

Post a Comment