Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 05

Dưới đây là những đảo trong quần đảo Trướng Sa mà Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hoà đả từng trấn giử.
Những điểm đỏ có chữ VC là những tọa độ của thái thú Hà-Nội đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc đã bỏ trống hoàn toàn các đảo nầy cho Malaysia.
VC=Việt cộng.
VNCH=Việt-Nam Cộng-Hoà
VC CN=Việt cộng China
Mys_VN=Malaysia Việt-Nam


No comments:

Post a Comment