Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 43

Đây là bản đồ phi đạn phòng thủ của TC trước khi chiếm Cao Nguyên Trung Phần Việt-Nam, sau khi chiếm Việt –Nam hàng rào phòng thủ nầy sẽ biến dạng ngay một khi bọn chúng xây những launch pads cho phi đạn trên Cao Nguyên Trung Phần. Có nghĩa là đại họa cho cả dân tộc Việt-Nam.


No comments:

Post a Comment