Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 16

Tại sao TC lại trả đủa Hoa Kỳ vào lúc đang tiến hành lể kỷ niệm 60 thành lập đảng cộng sản Trung Hoa?
Tại sao những cuộc diễn hành lại được TC giử gìn cẩn mật không cho các ký giả ngoại quốc vào lấy tin?
Có phải ngoài việc trả đủa Hoa Kỳ, đánh các nuớc lận cận bằng cách gây thảm họa cho lân bạn bằng những cơn bảo, động đất, sóng thần để đánh lạc hướng các quốc gia trên thế giới cùng lúc tàn sát dân Tân Cương, đánh chiếm Trướng Sa của Việt-Nam……?!?!

Ảnh đoàn quân diễn hành đã được chụp ngày 06/09/2009 gồm có: đại bác 155 mm, phi đạn DF21 MRBM, DF31 ICBM
China military spotlighted in national day parade

In this photo taken Sunday, Sept. 6, 2009, Chinese made Self-propelled 155mm Howitzers at left and trucks with a DF21 medium range ballistic missile, in front and a DF31 Intercontinental Ballistic Missile, at right making their way to a military parade rehearsal for the 60th anniversary of the founding of the People's Republic held in Beijing, China. (AP Photo/Ng Han Guan)

http://www.google.com/hostednews/ap/slideshow/ALeqM5iOdm0fwkHlT_TzSkN9LxYK-vMopwD9AMH8L84?index=0&ned=us

No comments:

Post a Comment