Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 12

Không ảnh căn cứ của TC
Chinese Zhongshan Station 69°22'24.41"S 76°22'15.26"E


No comments:

Post a Comment