Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 18

Để tìm hiều xem đây là loại phi đạn nào trong không ảnh tại vùng đối diện Cao Nguyên Trung Phần Việt-Nam, thuộc tỉnh Kompong Cham? tầm cở ra sao? người viết đã lấy ba tọa độ như sau và dùng software của http://www.mapcrow.info/ để ước tính tầm đi của phi đạn để từ đó ta có thể xác định nó là loại phi đạn nào:
Vùng Kampong Cham của Campuchia (Cambodia)
11°59'25.28"N 105°27'55.73"E
Hai khu vực phi đạn của TC
12°11'17.44"N 106°52'49.76"E
12°11'19.27"N 106°52'50.14"E
12°11'18.48"N 106°52'47.78"E
Phi đạn TC
12° 6'46.88"N 106°53'12.41"E
12° 6'46.75"N 106°53'11.45"E
12° 6'46.56"N 106°53'12.09"E
12° 6'46.30"N 106°53'8.81"E
12° 6'45.53"N 106°53'8.19"E
12° 6'45.36"N 106°53'7.30"E
12° 6'45.19"N 106°53'6.85"E
12° 6'45.29"N 106°53'6.45"E
12° 6'45.31"N 106°53'6.16"E
12° 6'47.11"N 106°53'13.52"E
12° 6'47.23"N 106°53'13.80"E
12° 6'47.39"N 106°53'14.42"E

Dùng software của www.mapcrow.info/ để tìm khoảng cách từ những điểm nầy đến Manila của Philippines sẽ cho chúng ta khoảng cách khá chính xác về những tọa độ nầy.
Từ đó ta có thể biết phi đạn của TC đang dàn trãi dọc theo biên giới Việt-Miên là loại nào.

Khu vực thứ nhất: Kompong Cham cho tới Manila.


No comments:

Post a Comment