Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 29

Dong Feng 4 được đặt trên xe vận tải kéo đi bất cứ nơi đâu.
Nếu so sánh hình nầy với không ảnh bên trên sẽ cho chúng ta thấy rất rõ không ảnh trên phải là những phi đạn đã được chuẩn bị sẳn sàng để bắn đi.

Tầm bắn tổng kết ba loại phi đạn trên, đây là loại phi đạn được trang bị theo hệ thống Transporter-Erector-Launcher (TEL)
DF-21/21A CSS-5 è1,800 km
DF-4 CSS-3 è 4,750 km
DF-31/31A CSS-9 è11,200 km
http://www.youtube.com/watch?v=dP21WKxwjVE Chinese PLA Second Artillery Corps video

DF-4 CSS-3 Transporter-Erector-Launcher (TEL)


No comments:

Post a Comment