Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 24

Khu vực thứ ba: từ Côn Minh cho tới Manila.


No comments:

Post a Comment