Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 13

Không ảnh toàn cảnh từ Google Earth.
China's Zhongshan Station Area 69°22'34.45"S 76°22'44.25"E


No comments:

Post a Comment