Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 04

Bảo Ketsana đã tan, hai cơn bào Parma, Melor đang tiến vào.
Parma 11°14'8.43"N 128°23'15.39"E
Melor 14°17'36.41"N 154°13'49.62"E


No comments:

Post a Comment