Friday, October 2, 2009

20091001 Biển Động Á Châu 02

Ngày 29 tháng 09 năm 2009 cơn bản thứ 18 Parma thành hình.
20090929 ThoiTietVN Ketsana Parma 18


No comments:

Post a Comment