Thursday, October 29, 2009

20091029 Thời Tiết VN Mirinae

Bảo Mirinae đang từ biển Đông tiến vào Philippines
20091029 Mirinae 0741A 14°59'6.85"N 133° 6'12.22"E


(Bấm vào ành hai lần hình sẽ được phóng đại ra)

Theo nguồn tin dự đoán từ Hải Quân Hoa Kỳ cơn bảo nầy có thể sẽ đổ vào Việt-Nam và tiến sang Cambodia từ ngày 1/11/2009-2/11/2009

(Bấm vào ành hai lần hình sẽ được phóng đại ra)

Trung tâm cơn bảo ngày 29/10/2009


(Bấm vào ành hai lần hình sẽ được phóng đại ra)
Tài liệu và hình ảnh
http://www.usno.navy.mil/JTWC
http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp2309web.txt
http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp2309.gif
http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp2309prog.txt
http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp2309.tcw
http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/satshots/23W_290530sams.jpg
http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp2309fix.txt
http://www.nrlmry.navy.mil/sat-bin/display10.cgi?SIZE=thumb&PHOT=yes&AREA=pacific/western/tropics&PROD=vis&NAV=tropics&CGI=tropics.cgi&DISPLAY=Prev&MOSAIC_SCALE=15&CURRENT=20091029.0330.gms6.vis.x.wpac_tropics.x.jpg&CGI=tropics.cgi

No comments:

Post a Comment