Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 09

Một khi thái thú Hà Nội đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc hồ sơ Biển Đông như thế là hoàn toàn bỏ trống khu vực Trương Sa dưới đây cho giặc chiếm.


No comments:

Post a Comment