Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 20

Khu vực thứ hai: Từ Senmonorom tới Manila.
Phi trường Airbase gần Senromonorom của Campuchia
12°27'42.03"N 107°11'10.82"E


No comments:

Post a Comment