Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 13

Liệu đây có thể là một khu phi đạn khác?
Phi đạn TC? 12° 6'46.88"N 106°53'12.41"E
12° 6'46.75"N 106°53'11.45"E
12° 6'46.56"N 106°53'12.09"E
12° 6'46.30"N 106°53'8.81"E
12° 6'45.53"N 106°53'8.19"E
12° 6'45.36"N 106°53'7.30"E
12° 6'45.19"N 106°53'6.85"E
12° 6'45.29"N 106°53'6.45"E
12° 6'45.31"N 106°53'6.16"E
12° 6'47.11"N 106°53'13.52"E
12° 6'47.23"N 106°53'13.80"E
12° 6'47.39"N 106°53'14.42"E


No comments:

Post a Comment