Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 15

Góc độ của trạm sóng HA ARP của TC đối với Samoa và Indonesia.


No comments:

Post a Comment