Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 07

Không ảnh tương quan và tầm ảnh hưởng giửa trận sóng thần cùng những trận động đất tại Á Châu.http://www.nytimes.com/imagepages/2009/09/29/world/30tsunami.1.395-inline.ready.html

No comments:

Post a Comment