Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 27

Như thế với khả năng của DF-21 được đặt tại Cao Nguyên Trung Phần, TC có thể bao vùng luôn cả Thái Lan lẫn Kuala Lumpur của Malaysia và nếu đặt những phi đạn nầy tại mũi Cà Mau có nghĩa là TC kiểm soát cả Ấn Độ Dương.


No comments:

Post a Comment