Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 38

Dưới đây là một căn cứ khác với những xe “vận tải” đã đề cập đến phần trên.


No comments:

Post a Comment