Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 08

Khu vực hải giới mà Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hoà đã kiểm soát trước 1975.
VNCH = Việt-Nam Cộng-Hoà


No comments:

Post a Comment