Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 10

Dấu ấn lãnh thổ của TC tại Nam cực.
69° 22' 27.80" S 76° 22' 24.83" E


No comments:

Post a Comment