Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 03

Ngày 30 tháng 09 năm 2009 cơn bảo thứ 19 biến thành bảo Melor
20090930 ThoiTietVN Parma Melor


No comments:

Post a Comment