Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 07

Phi đạn TC? 12°11'17.44"N 106°52'49.76"E
12°11'19.27"N 106°52'50.14"E
12°11'18.48"N 106°52'47.78"E
Phi đạn cơ động đã được dựng lên, xem kỷ không ảnh sẽ thấy cả bóng của các đầu phi đạn trải dài đối diện theo chiều nắng sáng।


No comments:

Post a Comment