Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 28

Cùng là hai bước chân nhưng:

-Một bước đi lên: “thỏa chí tang bồng hồ thỉ”।

-Còn một bước chân cuả phía bên kia lại đi “xuống hố nô lệ vong thân”।

Quả thật nhục ngàn đời!

Trở lại vấn đề chính về binh đoàn 14th , đoàn quân xâm nhập của TC cho đến nay vẩn chưa ai hay biết hiện đang ở đâu nhưng những dữ kiện dưới đây có thể cho ta ít khái niệm về binh đoàn nầy.

Một hảng xưởng hay một căn cứ trá hình! ở Lak Sao, Lào tại quốc lộ 8.28

No comments:

Post a Comment