Saturday, May 9, 2009

Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội 04

BoMatThatThaiThuHaNoi 04
Không ảnh nầy là phần thái thú Hà-Nội khai báo.

· Bấm nút chuột trái liên tiếp hai lần vào không ảnh, hình sẽ được phóng đại ra

04

No comments:

Post a Comment