Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 14

Phi trường Mông Tự-Mengzi là nơi những chiến đấu cơ Su 27, J 11 của TC đang túc trực tại phi trường nầy, có tất cả là 3 hanga chính và một hanga phụ trong khu vực phi trường।

Tại sao TC cần hanga phụ lớn gấp chục lần 3 hanga chính?

Hỏi tức là trả lời.





Mông Tự-Mengzi Airport 23°23'40.00"N 103°20'22.64"E

14

No comments:

Post a Comment