Monday, May 11, 2009

Giao Thoa Thềm Lục Địa

GiaoThoaThemLucDia
20090511 BVN
Giao Thoa Thềm Lục Địa
Phần giao thoa thềm lục địa của Việt-Nam và Malaysia cùng Indonesia khá phức tạp vì thế để cho mọi người thấy rõ cái tinh thần bất-nhất , bất bình-an của thái thú Hà-Nội, người viết xin đưa ra thêm 5 không ảnh để đồng bào trong nước lẩn hải ngoại thấy rõ bộ mặt của thái thú Hà-Nội.

Giao thoa 13


GiaoThoa 14

Giao Thoa 15

Giao thoa 16

Giao thoa 17

Xuyên qua những không ảnh trên đã cho thấy rất rõ ràng Việt-Nam chẳng có sơ múi gì cả trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa sau khi đã đệ nạp tài liệu cho Liên Hiệp Quốc.
Tài liệu nầy có tính cách ứng xử pháp lý của “Công Pháp Quốc Tế”, chứ không phải chuyện giỡn chơi của “hai đứa trẽ” trong sân nhà”.
Nếu thái thú Hà-Nội định dung bản tường trình nầy đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc để cho rợ Hán phải đối đâù với dân tộc hồi giáo thì đây là hành động xuẫn ngốc nhất mà thái thú Hà-Nội đã làm.
Bằng cách nào đi nửa Hà-Nội củng phải trã lời trước quốc dân đồng bào Việt-Nam.

BVN

No comments:

Post a Comment