Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 04

Chiếc hải vận hạm J10 nhìn từ trên xuống।http://china-threat.blogspot.com/2008/12/china-invasion-plans-on-vietnam.html
04

No comments:

Post a Comment