Tuesday, May 19, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 05

05
Từ tọa độ thứ 15 HS cho đến tọa độ 22 HS không phải là đảo mà chỉ có thể là san hô hoặc đá ngầm mà thôi và TC gọi là Langhuajiao।

Dựa vào vùng đá ngầm nầy TC tuyên bố chủ quyền lên toàn quần đảo Hoàng-Sa, cộng thêm sự chấp thuận của thái thú Hà-Nội thừa nhận chủ quyền của TC trên quần đảo nầy bằng hành động chấp thuận ký kết với TC qua hiệp ước biển ngày 25/12/2000।

Quần đảo Hoàng-Sa lọt vào tay TC hợp pháp!


05

No comments:

Post a Comment