Monday, May 11, 2009

Bộ Mặt Thật Của Thái Thú Hà-Nội 12

Bộ Mặt Thật Của Thái Thú Hà-Nội 12
Trong bản liệt kê thềm lục địa giửa thái thú Hà-Nội với Malaysia gửi cho Liên Hiệp Quốc ngày 06/05/2009 có những điểm đặc-biệt giao thoa giửa 4 nước Indonesia, Malaysia, Phillipines và Việt-Nam như sau:
Các điểm giao thoa từ A đến I tại những điểm như:
1A Malaysia + Philippines.
165B Malaysia + Việt-Nam,
380C Malaysia + Việt-Nam,
455D Malaysia + Indonesia,
456E Malaysia + Indonesia,
457F Indonesdia + Việt-Nam,
458G Indonesia + Việt-Nam,
585H Malaysia + Việt-Nam,
810I Malaysia +Việt-Nam.

12

No comments:

Post a Comment