Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 12

Chúng ta đã biết binh đoàn 13th đang trấn đóng dọc theo biên giới ba nước Việt, Lào, Miến Điện theo tài liệu từ ATol vấn đề còn lại là binh đoàn 14th hiện nay đang ở đâu?

Theo tài liệu cho thấy Vân Nam có thể cung cấp 60,000 quân, riêng Quảng Tây có khà năng cung cấp 100,000 quân, chưa nói đến những đơn vị khác như không quân, hải quân, thiếp giáp, pháobinh…

Đã từ lâu chúng ta biết thái thú Hà-Nội đã để cho dân TC vào Việt-Nam và đi suốt từ Bắc vào Nam mà không cần visa, liệu những người nầy có thể là một trong những đơn vị của binh đoàn 14th?

Mới đây vấn đề bauxite tại Cao Nguyên Trung phần đã bùng nổ ra cho thấy đa số những công nhân hoạt động trong vùng nầy đều là “công nhân không chuyên nghiệp”. Một kế hoạch như thế TC lại chỉ dùng những công nhân không chuyên nghiệp! Tại sao?

Trong binh đoàn 14th có cả một trung đoàn kỷ sư, chuyên viên cho mọi ngành, liệu những kỷ sư đang làm việc tại Cao Nguyên Trung phần có phài là những người lính thuộc trung đoàn kỷ sư nầy không?

Theo những không ảnh từ Google Earth cho thấy việc xây cất tại những nơi khai thác bauxite đã tiến hành từ lâu, ít nhất là 2 năm trước.

Câu hỏi được đặt ra là thái thú Hà-Nội đã chấp thuận cho TC vào Cao Nguyên Trung phần từ bao giờ?

Một khi những chương trình bauxite nầy hoàn tất coi như là TC đã hoàn tất việc chiếm đóng Cao Nguyên Trung phần.

Như thế ba mũi tên Việt, Lào, Miến Điện đã thành hình và gần hoàn tất.

near Wān Pang, Shan State (Burma)

21° 40' 48.87" N 100° 3' 30.59" E
Khu Mongla.

http://static.panoramio.com/photos/original/9927407.jpg

http://www.panoramio.com/photo/9927407

Không ảnh MongLa।

MongLa, Myanmar

21°40'41.63"N 100° 2'39.11"EDaluo, Dai A. P. Vân Nam 21°41'45.32"N 100° 3'11.89"E; Mông La, Burma 21°40'41.36"N 100° 2'38.99"E.

Chinese Operation Blue Arrow।

CHINA MOVES ON MYANMAR Part 2: Casino town loses out

12

No comments:

Post a Comment