Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 13

CHINA MOVES ON MYANMAR Part 3: The opium capital of the world By Iris Tsang

http://www.atimes.com/atimes/China/EK26Ad04.html

Những vị trí trong không ảnh dưới đây có thề đã được TC tái phối trí cho tiện việc tiến quân trong tương lai gần.


Những dử kiện từ tài liệu blog trong kế hoạch đánh VN trong 31 ngày:

-Vân Nam có thể xử dụng 60,000 ngàn quân trên mặt trận nầy।

-Quảng Tây sẽ dùng binh đoàn 42nd để yễm trợ cho lữ đoàn thiết giáp 41st।

-Sư đoàn 2nd không quân sẽ yễm trợ lực lượng của mặt trận phía Đông।

-Quảng Tây có khả năng cung cấp 100,000 quân (những người lính nầy là dân tộc vùng Tây Vu thời Vua Trưng khởi nghĩa)।

-Lực lượng hải quân miền Nam sẽ đổ bộ thủy quân lục chiến vào vùng Thanh Hoá và dọc theo bải biển VN। Có lẽ vì thế mà những đơn vị trong hai binh đoàn Quảng Châu, kể cả nhữn đơn vị hải quân vùng Nam Hải đã được huấn luyện đổ bộ trong năm 2007 dưới ám danh “Iron Fist 2007”.

-Đạo quân 54th sẽ xử dụng đơn vị cơ giới sư đoàn 127 làm lực lượng tiếp ứng।

-Các lược lượng hải quân và không quân miền Nam Trung Hoa lãnh trách nhiệm cho mặt trận miền Trung Việt-Nam với quân số 150,000।

-Quân đoàn 24th và không đoàn 15th thuộc quân khu Jinan làm làm lực lượng trừ bị।

-TC có khả năng chiến tranh với đoàn quân 520,000, không kể lực lượng không quân chiến lược, và binh đoàn 2nd pháo binh।

-Đoàn tiền binh vào khoảng 310,000 quân, từ 1,200-3,000 thiếp giáp, 3,200 phi cơ đủ loại।

-Sẽ pháo vào 300 cơ quan hành chánh và quân sự trong loạt đạn pháo đầu।

-500 phi đạn tầm ngắn, 100 phi đạn tầm trung।

-Hải quân TC sẽ dùng hải pháo bắn 200 phi đạn hải-địa, 100 phi đạn địa-địa.

http://china-threat.blogspot.com/2008/12/china-invasion-plans-on-vietnam.html

* Điều đặc biệt là TC sẽ xử-dụng bomb E।M.P. (Electromagnetic Pulse) để tấn công những hệ thống truyền tin VN. Vấn đề E.M.P. nầy không phải mới đây mà rợ Hán dự định sẽ áp dụng trong cuộc chiến.

Thật ra rợ Hán đã xử-dụng E.M.P từ lâu trên đất nước VN mà không ai biết. Nếu ai theo dõi tình hình chính trị VN sau năm 1975 sẽ thấy có rất nhiều phi cơ VN bị rớt với lý do là “quá củ” hay “thiếu bảo trì”.

-Đánh bomb tất cả các đập thủy điện cùng các hảng xưởng.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/China-InvasdionPlans-and-who-was-behind-the-scene-to-mastermind-MLam-09092008134943.html/vmlam090908.mp3/download.html

No comments:

Post a Comment