Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 01

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 01
20090320BVN.
Chỉ Giỡn Chút Thôi, Nhưng … Có Thể Làm Thiệt.

***** Trước khi đi vào chủ đề chính Việt Nhân muốn được minh định về từ ngữ “rợ Hán”।

Từ ngữ “rợ Hán” không phài chỉ có mới đây mà nó đã xuất hiện trong sách sử Việt-Nam từ thời Vua Trưng và mải cho đến thế kỷ thứ 12, 13, trong thời kỳ kháng quân Nguyên, từ ngữ “rợ” lại xuất hiện một lần nửa। Lúc bấy giờ từ ngữ nầy là “rợ Hung Nô”.

Sở dĩ người viết cần minh định cho thật rõ vì không thể để cho vấn đề lịch sử lại phải tái diễn như trong thời kỳ chiến tranh 1954-1975.
Cuộc chiến trước 1975 là cuộc chiến tự vệ của miền Nam Việt-Nam nhưng vì người dân miền Nam đã không nhìn cho rõ sự thật mà bị ru ngủ bởi chiến thuật tuyên truyền bằng từ ngữ “nồi da, xáo thịt” của bọn “thái thú” Hà-Nội cho nên dân chúng miền Nam “mềm lòng, rũng chí” không thật tâm chiến đấu để bảo vệ tổ quốc thân yêu miền Nam cho nên mới có biến cố 30/04/1975।

Muốn biết tại sao người viết gọi là “rợ Hán” xin hảy xem những video và những hình ảnh dưới đây để thấy rõ bộ mặt “rợ” của tộc Hán.

http://www.youtube.com/watch?v=YFxLeNVLRoM
film tài liệu rợ Hán chiếm Trường Sa tại đây।

http://forums.phayul.com/index.php?showtopic=11844

http://bjason91.blogspot.com/2009/02/woman-forbidden-to-eat-meat-slaughtered.html

http://www.youtube.com/watch?v=-6Fu2FNBFAU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7TGGJ1UvTDk

http://www.youtube.com/watch?v=O-HIvOhV7c0

http://www.youtube.com/watch?v=ge5SEPvRUtI

http://www.youtube.com/watch?v=M8z0qCuKqjc

http://www.youtube.com/watch?v=_OIZaqYgOOY

http://www.youtube.com/watch?v=GJP1c9CssZI

http://www.youtube.com/watch?v=wECK3U1ngP4

http://www.youtube.com/watch?v=ObCigAg-Tjk

http://www.youtube.com/watch?v=SBhhOPXMCFk

http://www.youtube.com/watch?v=neTmePxWBCw

http://www.youtube.com/watch?v=4LMSo9R3VTQ

http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131.htm#_Toc160145104
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0403/S00077.htm

http://www.usp.com.au/fpss/case-falun-gong.html

http://www.usp.com.au/fpss/frames/frame-falumgong04c.html

Cho đến hôm nay ngay cả sự phân biệt giửa hai từ ngữ “thái thú” và “việt gian” vẩn chưa có ai nhìn ra।

“Thái thú” có tính cách chiến lược trường kỳ tầm cở quốc gia và thế giới, “việt gian“ chỉ có tính cách chiến thuật ngắn hạn để đạt mục đích và tạo nên mâu thuẩn nội bộ।

Sách lược “Thái thú” đang diễn ra tại Miến Điện (Burma), Lào, Cambodge và Việt-Nam।

Đứng trước tình trạng mất nước của Việt-Nam hiện tại, dân tộc Việt-Nam phải có thái độ thật rõ rệt, nhận chân bộ mặt thật của bộ chính trị tại Hà-Nội và cán bộ đảng viên của cộng sản Việt-Nam để rồi có hành động thích hợp, xứng đáng.

*Nhân đây người viết cũng nêu lên một tài liệu về khí phách hào hùng của Vua Trưng đã làm cho kẻ thù phải cuối đầu khâm phục, tài liệu nầy do chính Chu Ân Lai xác nhận với Kissinger, xin hảy xem tài liệu dưới đây bằng anh ngữ.

Tài liệu Chu Ân Lai thú nhận thán phục Vua Trưng trước Dr।Kissinger, xin được giử nguyên văn anh ngữ mà không chuyển dịch lại।

http://nhavietnam.multiply.com/photos/album/17/KISSINGER_vs_CHOU_EN_LAI_on_VIETNAM tài liệu về cuộc đàm phán giửa Chu Ân Lai và Kissinger।

http://images.nhavietnam.multiply.com/image/1/photos/17/1200x1200/21/HAI-BA-TRUNG.jpg?et=h3vLW1HH7pGVoikqLrK0KA&nmid=242850921
01

No comments:

Post a Comment