Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 11

TC đã xây nhập vào Lào bằng kinh tế và biên giới đã bị lấn chiếm ít nhất là 1 km, nếu dùng thước đơn vị đo bên góc dưới trái của Google Earth cho thấy trên 1 km vào sâu trong lãnh thổ Lào.

Mohan China town 21°11'32.13"N 101°41'20.41"E.

Đường biên giới Lào, China 21°11'22.32"N 101°41'8.96"E.

Đất Lào 21°11'11.84"N 101°41'1.36"E.

China border, biên giới China trên đất Lào 21°11'3.31"N 101°40'23.07"E.

11

No comments:

Post a Comment