Saturday, May 9, 2009

Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội 03

BoMatThatThaiThuHaNoi 03
Không ảnh dưới đây cho thấy tất cả những phần khai báo cúa Indonesia, Malaysia đều được thái thú Hà-Nội chuẩn thuận cho lấn sâu vào lảnh hải của Việt-Nam so với hải đồ 25 điểm của Việt-Nam Cộng-Hoà củ.
So sánh không ảnh nầy với tài liệu thái thú Hà-Nội đệ nạp ngày 07/05/2009 sẽ cho thấy rõ ràng phần biển bị mất.

· Bấm nút chuột trái liên tiếp hai lần vào không ảnh, hình sẽ được phóng đại ra

No comments:

Post a Comment