Saturday, May 9, 2009

Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội 02

BoMatThatThaiThuHaNoi 02
Không ảnh dưới đây giải thích những ký hiệu của hài đồ đã được thực hiện.

· Bấm nút chuột trái liên tiếp hai lần vào không ảnh, hình sẽ được phóng đại ra

02

No comments:

Post a Comment