Saturday, May 9, 2009

Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội 09

BoMatThatThaiThuHaNoi 09
Thái thú Hà-Nội khai báo cùng với sự khải báo của Malaysia, so với hải đồ 25 điểm của HQVNCH।
· Bấm nút chuột trái liên tiếp hai lần vào không ảnh, hình sẽ được phóng đại ra

09

No comments:

Post a Comment