Saturday, May 9, 2009

Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội 06

BoMatThatThaiThuHaNoi 06
Không ảnh được thực hiện dựa vào tài liệu thái thú Hà-Nội đệ nạp ngày 06/05/2009. Qua tài liệu nầy cho thấy chúng ta đã mất gần hết phần quần đảo Trường Sa cho Malaysia.

· Bấm nút chuột trái liên tiếp hai lần vào không ảnh, hình sẽ được phóng đại ra


http://www।un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_mysvnm_33_2009.htm
06

No comments:

Post a Comment