Saturday, May 9, 2009

Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội 11

BoMatThatThaiThuHaNoi 11

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-11.html

Không ảnh so sánh hải đồ cuả HQVNCH với Malaysia, Indonesia, thái thú Hà-Nội.
· Bấm nút chuột trái liên tiếp hai lần vào không ảnh, hình sẽ được phóng đại ra

Dưới đây là những tài liệu để kiểm chứng.

http://www.vietnewsonline.vn/News/Politics/6008/Vietnam-to-register-continental-shelf-claim.htm
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/20051m_062305/vietnam.doc with Thailand
http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb5-3_thao.pdf
http://www.tulawcenter.com/publish/file281.pdf agreement with Thailand
http://members.tripod.com/paracels74/nguyenhuuthong.htm with Philippines - Nguyễn Hửu Thống
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/IDN_1998_Regulation61.pdf Indonesia claimed with points
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/VNM_1982_Statement.pdf Việt-Nam claimed
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/DEPOSIT/vnm_mzn52_2004.pdf Việt-Nam claimed 2004
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm2009n_executivesummary.pdf 20090507 Vietnam’s Continental Shelf Submission
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/mys_vnm2009excutivesummary.pdf Malaysia Vietnam May 07 2009
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_mysvnm_33_2009.htm
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm web site của Liên Hiệp Quốc.
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_vnm_37_2009.htm Vietnam claimed 07/05/2009
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm2009n_executivesummary.pdf download tài liệu cùng tọa độ từ đây
11

No comments:

Post a Comment