Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 18

埔寨国门大厦
near Nà Tồng, Lạng Sơn (Vietnam)
22° 0' 6.44" N 106° 41' 28.14" E
Tất cả những chấm trắng đều là những công trình xây cất của rợ Hán trên đất Việt như toà nhà dưới đây।


No comments:

Post a Comment