Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 13

1509 Lão Sơn 22°55'23.88"N 104°48'54.85"E
1509 Lão Sơn 老山不朽 22°55'14.77"N 104°48'46.81"E
Hình 1509 thu gần।


13

No comments:

Post a Comment