Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 03

Senkaku 03
Hàng rào phòng thủ của “con trời” tộc Hán।


No comments:

Post a Comment