Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 17

Cửa khầu Tân Thanh gần Lạng Sơn đã thụt sâu 500 m.
Cửa khẩu Tân Thanh 22° 0'13।43"N 106°41'6.58"E


Tất cả những chấm trắng đều là những công trình xây cất của rợ Hán trên đất Việt như toà nhà dưới đây।

No comments:

Post a Comment