Sunday, July 26, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ.

Tội ác của thái thú Hà-Nội và rợ Hán 04.
150709 QB 93325 18° 0'0.00"N 108° 0'0.00"E
Thuyền viên của chiếc tàu bị đâm chìm đã được cứu an tòan
RFA-07-21-2009
Nguồn tài liệu.
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/crews-of-the-ship-sinking-by-unknow-boat-was-rescue-07212009173459.html
Tình trạng chiếc tàu QB 93325 bị bắt vẩn nằm trong lãnh hải Việt-Nam.
159709 QB 93325 nằm trong đường ranh hoà ước Pháp-Thanh।


No comments:

Post a Comment