Sunday, July 26, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ.

Tội ác của thái thú Hà-Nội và rợ Hán 05.
Hoà ước Pháp-Thanh và thỏa hiệp Vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000 giửa thái thú Hà-Nội và rợ Hán.
Vị trí của cả ba chiếc tàu đánh cá Việt-Nam: NA 5113 TS, NA 95613 TS và QB 93325.
Điều đáng lưu ý là những tàu đánh cá của Việt-Nam đều có hai chử “TS” = Trường Sa? đi kèm theo sau! Đây có phài là lệnh của thái thú Hà-Nội ngấm ngầm cho ngư dân hiểu là không thể ra Hoàng Sa vì nó không còn thuộc Việt-Nam?
Cho dù những ngư dân nầy đã từng sống và đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa?


No comments:

Post a Comment