Sunday, July 26, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ.

Tội ác của thái thú Hà-Nội và rợ Hán 06.

Nếu căn cứ vào hiệp ước Pháp-Thanh thì hai tàu đánh cá NA 5113 và NA 95613 vẩn còn trong lãnh hải Việt-Nam, nhưng nếu dựa vào hiệp ước ký ngày 25/12/2000 giửa Hà-Nội và Bắc Kinh thì hai tàu nầy đã xâm phạm lãnh hải Trung Cộng.
Đây là tội ác của cả hai phía Hà-Nội và Bắc Kinh.
Một là tội đồ dâng biển cho giặc để được làm thái thú.
Một là kẻ đi cướp biển người để mang tiếng là rợ Hán.
Qủa thật! Cá mè một lứa।


No comments:

Post a Comment