Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 08

Senkaku 08
Để hiểu rõ vị trí và tầm quan trọng của quần đảo nầy mà cả Hoa Kỳ và Nhật Bản quyết giử lấy, dưới đây là không ảnh từ Google cho chúng ta biết quần đảo nầy chính là nút chận giửa Bắc Hải của TC và biển Tây Thái Bình Dương.
Senkaku Islet 25°44'31.13"N 123°28'22.13"E
China diao yu dao 25° 44' 18.39" N 123° 27' 25.11" E

No comments:

Post a Comment